હાઈકુ : નેહલ

બિંબ ઝાકળ ક્ષણિક ઝળહળે પળ દર્પણે …. ઝાકળ બને મેઘધનુષ, વ્યોમે મૂકી પગલું …. હવાની લ્હેર સજાવે ઝાકળની સવારી ફૂલે …. લખે ઝાકળ ગઝલ પર્ણે પર્ણે વાંચે સૂરજ …. સહે વેદના ફોરાંથી વિંધાયાની હૈયું કોમળ …. હવા શીતળ પાનખરની તર્જ ગૂંજે શરીરે ~નેહલ My Poems © COPYRIGHT NEHAL 2020

Read More

Daily Musings : 62

Translation : As the door to the past opened moon beams of memories spread all over. ~Nehal

Read More

Daily Musings : 61

Translation : picking up the tiniest moments of pain at the end of the day and sticking those stars on the dark sky. ~Nehal

Read More

Daily Musings : 60

Explanation : Time is like a stone and my life is like a sandalwood stick rubbing sandalwood on a stone ( Hindu people in India do this for ‘puja’ a ritual ) brings out nothing but a heavenly fragrance! meaning, even if I have to go through rough times it will bring out something best…

Read More

હાઈકુ – જળ પર હસ્તાક્ષર: ઓશો

જળમાં ચન્દ્ર; ભાંગતો ફરી ફરી, હજી પણ ત્યાંનો ત્યાં જ. – ચોશ્યુ * * * * * * લગભગ માનવામાં ન આવે એવી રીતે ઝેન કવિઓએ વાત કહી છે. કોઈ પણ ભાષા આટલી ઊંચાઈએ નથી પહોંચી શકી. ચોશ્યુ કહે છેઃ જળમાં ચન્દ્ર ભાંગતો ફરી ફરી ….. કારણ કે દરેક વખતે પવન આવે, તરંગ ઊઠે, ચન્દ્ર…

Read More

Haiku – Mexican Poetry

Jose Juan Tablada ( 1871- 1945) A poet, art critic and journalist, Tablada was one of the most fertile and questioning minds of his generation. A forerunner of modern poetry, he introduced the haiku into the Spanish language. – From Mexican Poetry An Anthology Compiled by Octavio Paz Translated by Samuel Beckett *. *. *.…

Read More

હાઈકુ- પન્ના નાયક

આપણે કર્યા કાજળકાળી રાતે શબ્દના દીવા. . . . ઊપડે ટ્રેન- ફરફરી ના શકે ભીનો રૂમાલ. – – – – કરચલીઓ ચહેરે ને સ્નેહ પર પડી તે પડી. . . . . ગાડીને કાચ ઝીણી ઝીણી પગલી વાદળીઓની. – – – – ગોકળગાય જેમ, વિચાર સરે મનમાં ધીરે. . . . . . સ્પર્શું તમને…

Read More

The Essential Haiku – Bashō

Deep autumn- my neighbour, how does he live, I wonder? -.-.-.-.-.-.-.-.-.- Autumn moonlight- a worm digs silently into the chestnut. *-*-*-*-*-*-*- First day of spring- I keep thinking about the end of autumn. :-:-:-:-:-:-:-:-: Spring! a nameless hill in the haze. .-.-.-.-.-.-.-.- The oak tree not interested in cherry blossoms -*-*-*-*-*-*-* Harvest moon- walking around…

Read More