હાઈકુ – જળ પર હસ્તાક્ષર: ઓશો

જળમાં ચન્દ્ર; ભાંગતો ફરી ફરી, હજી પણ ત્યાંનો ત્યાં જ. – ચોશ્યુ * * * * * * લગભગ માનવામાં ન આવે એવી રીતે ઝેન કવિઓએ વાત કહી છે. કોઈ પણ ભાષા આટલી ઊંચાઈએ નથી પહોંચી શકી. ચોશ્યુ કહે છેઃ જળમાં ચન્દ્ર ભાંગતો ફરી ફરી ….. કારણ કે દરેક વખતે પવન આવે, તરંગ ઊઠે, ચન્દ્ર…

Read More

Haiku – Mexican Poetry

Jose Juan Tablada ( 1871- 1945) A poet, art critic and journalist, Tablada was one of the most fertile and questioning minds of his generation. A forerunner of modern poetry, he introduced the haiku into the Spanish language. – From Mexican Poetry An Anthology Compiled by Octavio Paz Translated by Samuel Beckett *. *. *.…

Read More

હાઈકુ- પન્ના નાયક

આપણે કર્યા કાજળકાળી રાતે શબ્દના દીવા. . . . ઊપડે ટ્રેન- ફરફરી ના શકે ભીનો રૂમાલ. – – – – કરચલીઓ ચહેરે ને સ્નેહ પર પડી તે પડી. . . . . ગાડીને કાચ ઝીણી ઝીણી પગલી વાદળીઓની. – – – – ગોકળગાય જેમ, વિચાર સરે મનમાં ધીરે. . . . . . સ્પર્શું તમને…

Read More

The Essential Haiku – Basho

Deep autumn- my neighbour, how does he live, I wonder? -.-.-.-.-.-.-.-.-.- Autumn moonlight- a worm digs silently into the chestnut. *-*-*-*-*-*-*- First day of spring- I keep thinking about the end of autumn. :-:-:-:-:-:-:-:-: Spring! a nameless hill in the haze. .-.-.-.-.-.-.-.- The oak tree not interested in cherry blossoms -*-*-*-*-*-*-* Harvest moon- walking around…

Read More