હાઈકુ – જળ પર હસ્તાક્ષર: ઓશો

હાઈકુ – જળ પર હસ્તાક્ષર: ઓશો

જળમાં ચન્દ્ર; ભાંગતો ફરી ફરી, હજી પણ ત્યાંનો ત્યાં જ. – ચોશ્યુ * * * * * * લગભગ માનવામાં … Continue reading હાઈકુ – જળ પર હસ્તાક્ષર: ઓશો