જિંદગી ઠરી ગયેલું પાંદડું પાનખરનું

સમયના બરફ ની વચ્ચે.

પાંદડામાં ધબકે ધીમી ધીમી

વાસંતી વાયરાની ખોજ.

-Nehal

One thought on “વાસંતી વાયરાની ખોજ……-નેહલ

Comments are closed.