વાસંતી વાયરાની ખોજ……

IMG_425784540146001-1

જિંદગી ઠરી ગયેલું પાંદડું પાનખરનું

સમયના બરફ ની વચ્ચે.

પાંદડામાં ધબકે ધીમી ધીમી

વાસંતી વાયરાની ખોજ.

-Nehal