વાસંતી વાયરાની ખોજ……

IMG_425784540146001-1

જિંદગી ઠરી ગયેલું પાંદડું પાનખરનું

સમયના બરફ ની વચ્ચે.

પાંદડામાં ધબકે ધીમી ધીમી

વાસંતી વાયરાની ખોજ.

-Nehal

Author: nehal

Physician by profession, I like to spend my spare time reading literature and philosophy, getting to know different cultures and exploring various forms of creative expressions,..paintings,music, photography, cinema, theatre, sculpture and of course poetry. I usually write in my mother tongue Gujarati and sometimes in Hindi and English. Nehal’s world is at the crossroads of my inner and outer worlds, hope you like the journey…

1 thought on “વાસંતી વાયરાની ખોજ……”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s