એક મુકામ ……

wpid-img_112842545702439.jpegકેમ છો ,

                         અત્યારે  જ  ગુજરાતીમાં લખતા શીખી .એના ઉત્સાહ માટે  કૈક  તમારા બધા સાથે  share  કરું  છું.

મરીજ નો શેર છે :

 હું  કોને  કોને મારી  કવિતા માં  દઉં  જગા  !
જેને  મળુઁ   છું   એની જુદી   દાસ્તાન  છે .

ગાલિબ  નો શેર છે :

બસ  કિ  હું   “ગાલિબ” અસીરીમેં   ભી  આતશ  જેરે-પા
મૂ-એ- આતશ-દીદ :   હૈ   હલ્કા  મેરી  જંજીર કા .

જેરે-પા = પગમાં  આતશ  , અસીરી=  કેદ   માં , મૂ-એ-આતશ-દીદ : = આગને  અડેલી વાળની  લટો , હલ્કા=કડીઓ

Author: nehal

Physician by profession, I like to spend my spare time reading literature and philosophy, getting to know different cultures and exploring various forms of creative expressions,..paintings,music, photography, cinema, theatre, sculpture and of course poetry. I usually write in my mother tongue Gujarati and sometimes in Hindi and English. Nehal’s world is at the crossroads of my inner and outer worlds, hope you like the journey…

1 thought on “એક મુકામ ……”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s