નિર્વાણષટકમ – આદિ શંકરાચાર્ય, English translation by Swami Vivekanand

मनौबुद्धिय् अंहकार चितानि नहम न च श्रोत्रः जि्व्हे न च घ्रणा नेत्र न च व्योम भुमिर न तेजो न वायु चिदानन्द रुपाः शिवोहं शिवोहं I am neither the mind, nor the intellect, nor the ego, nor the mind-stuff; I am neither the body, nor the changes of the body; I am neither the senses of…

Read More

Esoteric Enchantress

Originally posted on Broken Light: A Photography Collective:
Photo taken by contributor Jaeda DeWalt, a conceptual self-portrait artist in her forties from Seattle, Washington. Her battles with mental illness hearken back to her earliest memories, at age four, when she became obsessed with the number four and performed exhaustive rituals in patterns of four. During her teen years, she began noticing extreme mood swings,…

Read More

Forgotten Sand Castles

Originally posted on WORDS IN THE LIGHT:
Starfishes or silver shells, sea glass pebbles, blue-green diamonds… a lost dolphin’s dream, an angel walking on water, or maybe the key that opens all forgotten sand castles, will we ever know what a child running on the beach is looking for? ~ Enfant sur une plage des Landes (France) ©…

Read More

Life is a wayside flower

Originally posted on Jemverse:
Saw a little wayside flower growing right there in the street Finding just enough moisture to prosper down there at my feet It seemed like a really fine testament to all that life truly means For there’s always beauty to be found Where and whenever it seems So here’s to wayside…

Read More