નિર્વાણષટકમ – આદિ શંકરાચાર્ય, English translation by Swami Vivekanand

मनौबुद्धिय् अंहकार चितानि नहम न च श्रोत्रः जि्व्हे न च घ्रणा नेत्र न च व्योम भुमिर न तेजो न वायु चिदानन्द रुपाः शिवोहं शिवोहं I am neither the mind, nor the intellect, nor the ego, nor the mind-stuff; I am neither the body, nor the changes of the body; I am neither the senses of…

“AS THE IVY TWINES”

Originally posted on Ellie belfiglio:
… Tangled vines on the ivy grow- Intricately vast- Twined around- As if afraid to let go! … When one breaks loose from- Its tongued tangle home- It spouts forth a leaf growing- In its own existence- At last free to roam… … Let us learn by watching nature unfold-…

Shot by a Stranger — On Art and Aesthetics

I found this article intriguing, I want to congratulate French-Spanish artist Gonzalo for thinking of such a project.  We all are lonely in our own cocoon  despite of our crowded social life online!!   Google “millennials” and “loneliness” and you will find a flood of articles. Our generation is rich in virtual connections, poor in…

November Rain — Poet’s Corner

Beautifully written! Pain delicately expressed fills my heart with the sound of those bells and rain!     Back when we spent days chasing raindrops and ink seeking warmth in each other’s arms summer passed in just a blink playing dive bars, writing our own memoirs you told a story with just one wink via November…