એક દીપક છે તારા હ્રદયમાં- There is a candle in the heart – Rumi

એક દીપક છે તારા હ્રદયમાં એક દીપક છે તારા હ્રદયમાં તત્પર પ્રજળી ઊઠવાને. એક શૂન્યતા છે તારી સુરતામાં તત્પર ભરપૂરતા માટે. તને ય સાલે છે, ખરું ને? તને ય સાલે છે વિજોગ પ્રિયજનનો. એને ઈજન આપ કે તને છલકાવી મૂકે આલિંગન આપ અગ્નિને. જે વિપરીત સલાહ આપે છે એમને યાદ અપાવ કે આપમેળે જ પ્રગટી…

Read More

Rumi (3)

Peaceful is the one who’s not concerned with having more or less Unbound by name and fame he is free from sorrow from the world and mostly from himself. ………….. When compassion fills my heart, free from all desire, I sit quietly like the earth. My silent cry echoes like thunder throughout the universe. ………………

Read More

The Essential Rumi

A Thirsty Fish I don’t get tired of you. Don’t grow weary of being compassionate toward me! All this thirst equipment must surely be tired of me, the waterjar, the water carrier. I have a thirsty fish in me that can never find enough of what it’s thirsty for! Show me the way to the…

Read More

Rumi – Whispers of the beloved

Are you searching for your soul? Then come out of your prison. Leave the stream and join the river that flows into the ocean. Absorbed in this world you’ve made it your burden. Rise above this world. There is another vision… ——————– Imitating others, I failed to find myself. I looked inside and discovered I…

Read More