રાતરાણીનું ઝુમખું !

 

 

 

raatrani

* હું
મારામાં
જાણે
અજાણ્યા ઘરમાં
મુસાફર .
* કવિતા
નાનકડું બાળ
રિસાય
સંતાય
વારે-ઘડીએ
મારાથી .
* ધોળા દિવસના
દિવાસ્વપ્નો
આંખ માં આંજે
અંધારા .
*  મીણયો  કાગળ
મન
સરકે આમ-તેમ
ટીપાં
સંવેદનોના .
* શરીરના સ્વપ્નોને નડે
શરીરના બંધન.
આત્માની પાંખને
નાનું પડે
સપનાનું આકાશ .
* આલિંગવા ઈચ્છું છું.
ધસમસતી , વંટોળ જેવી
હવાને
ઉડાડી મુકે મારી સઘળી
એષણાઓની  ધૂળ .
-Nehal

Author: nehal

Physician by profession, I like to spend my spare time reading literature and philosophy, getting to know different cultures and exploring various forms of creative expressions,..paintings,music, photography, cinema, theatre, sculpture and of course poetry. I usually write in my mother tongue Gujarati and sometimes in Hindi and English. Nehal’s world is at the crossroads of my inner and outer worlds, hope you like the journey…

1 thought on “રાતરાણીનું ઝુમખું !”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s