મારી મન :સ્થિતિ … એક શબ્દ ચિત્ર .

મારી મન:સ્થિતિ

હું  અત્યારે  અજાણ્યા  ઘરમાં વસવાટ કરતા મુસાફર જેવું મારા શરીરમાં રહું  છું.

થોડા દિવસથી સહારાના  રણ ની  લૂ દઝાડતી ગરમીમાં  શેકાયેલુઁ   મન  થઇ  ગયું  હતું . એક બેચેન  કરતી ,દઝાડતી , તાવની  ગરમીમાં  શેકાતા  શરીર  જેવું મન .  વિચારોની  છૂટી છવાઈ વાદળી  દેખાય  એટલું  જ . કોઈ  વિચારને  પકડી  ન શકે ,  ન ક્યાંય  અટકી  શકે …… વહેતા  વાયુ  જેવું મન. આ  વિચારે  છે તે હું  જ  કે ? ?  પવન માં  ચોતરફ  ઉડી  ગયેલા  કાગળો ને , વેરવિખેર  કાગળો ને  એક એક કરી  ઉઠાવીએ  અને પછી  એને સમજીને  ક્રમવાર ગોઠવવા પડે એવી મનની દશા છે .કોઈ ઘટનાની અસરો ,એની ઉત્પત્તિ અને એનાથી જન્મેલા વિચાર વમળો બધાં સેળ-ભેળ થઇ ને સંદર્ભ ગુમાવી બેઠા છે .કોઈ ચલચિત્ર જોતાં  જોતાઁ  જો વારેઘડીએ rewind forward કર્યા કરીએ તો અચાનક વર્તમાન પળ કઈ હતી તે ભુલાઈ જાય તેવી સ્થિતિ છે મારા મનની .

કોઈ અજાણ્યા દેશમાં  Train માં પ્રવાસ કરતી વખતે દરેક મુકામે એક જાતની મૂંઝવણ ,ઉત્કંઠા હોય કે  હવે પછી કયું ગામ કે શહેર છે ?? પણ જાણ્યા પછી ય એનો શો અર્થ !..અને જ્યાં પહોંચવાનું છે એની સાથે આ જાણકારી નો શો સંબંધ !? અથવા ક્યાં પહોંચવાનું છે એ જ ક્યાં ખબર છે ! અથવા ખરેખર કાંઈ પહોંચવા જેવું છે ખરું ?જીંદગી જાણે ઉભડક જીવે બેઠેલા મુસાફર જેવી છે જેને પોતાનું station જતું રહેશે એની ચિંતામાં પ્રવાસનો આનંદ નથી જાણતો પણ કયું station જતું રહેવાનું છે એની પણ જાણ નથી….છે માત્ર અજંપો
-Nehal
…..

Author: nehal

Physician by profession, I like to spend my spare time reading literature and philosophy, getting to know different cultures and exploring various forms of creative expressions,..paintings,music, photography, cinema, theatre, sculpture and of course poetry. I usually write in my mother tongue Gujarati and sometimes in Hindi and English. Nehal’s world is at the crossroads of my inner and outer worlds, hope you like the journey…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s