એક આકાશી લવ-સ્ટોરી – નેહલ

મારી અને આકાશની પ્રિતનું પ્રાગટ્ય ક્યારે થયું હશે ? ખબર નથી. ક્યારથી આકાશ અહીં છે ? ખબર નથી. હું પહેલવહેલ્લી ક્યારે જન્મેલી ? ખબર નથી. તાકતી રહું હું, એની આંખોમાં અને એ મારી આંખોમાં ફેલાય. શીતળ સ્પર્શ બની વિંટળાય એની ચાંદની ઘેરે એના હુંફાળા શ્વાસો બની મને તડકો મીંચુ હું આંખો ને ભીંજવે બની ફોરાં…

Read More