આભાર હોય છે – મરીઝ

આભાર હોય છે – મરીઝ

આભાર હોય છે બસ દુર્દશાનો એટલો આભાર હોય છે, જેને મળું છું મુજથી સમજદાર હોય છે. ઝંખે મિલનને કોણ જો … Continue reading આભાર હોય છે – મરીઝ