કોરિયાની પ્રશિષ્ટ કવિતા: સિજો

કોરિયાની પ્રશિષ્ટ કવિતા: સિજો

દસ વરસની ગણતરીઓ અને મથામણ પછી મારી પાસે છે ત્રણ ઓરડાવાળું ખોરડું એક ઓરડો મારો, ઉજ્જવળ ચન્દ્રનો બીજો ને ત્રીજો, … Continue reading કોરિયાની પ્રશિષ્ટ કવિતા: સિજો