નદી

Originally posted on એકલો જાને રે…:
“You cannot step into the same river twice, for other waters are continually flowing on.” – Heraclitus હિરાકલીટસ નામના ગ્રીક ફિલોસોફરે કહેલું કે તમે એની એ જ નદીમાં ફરીવાર પગ બોળી શકો નહીં, કારણકે ત્યાં સુધીમાં નદીનું વહેણ આગળ વધી ગયું હોય અને તમે જેમાં પગ બોળી રહ્યા હો એ જુદું જ…

Read More

થોડું અંગત અંગત..

થોડું અંગત અંગત.. ફાધર વૉલેસ નો પરિચય આપવો એ સૂર્યને દીવો ધરવા જેવું છે. જે ત્રણ-ચાર વર્ષ દરમ્યાન મારે એમની સાથે પત્ર વ્યવહાર થયો અને એમણે એક પિતાતુલ્ય વાત્સલ્ય સાથે મારી જીવન પ્રત્યેની સમજ કેળવી, જીવન નું ઘડતર કર્યું એમનાં લખાણ, પત્રો દ્વારા, જે મારે માટે અમૂલ્ય ખજાના સમાન છે અને આજે એ જ હું…

Read More