સ્ત્રીનું ગીત

સ્ત્રીનું ગીત મરણના બે પ્રકાર છે એક શ્વાસને સડવે છે ઝડપભેર છેક હાડકાંથી અને આત્મા બળીઝળીને આંધી પહેલાં ઊછળતું એક … Continue reading સ્ત્રીનું ગીત