તળનું મલક હશે કેવું ? : રમેશ પારેખ

તળનું મલક હશે કેવું હેં માલમા, સળવળતી માછલીની જેવું?

તળનું મલક હશે કેવું?

અડીએ અડીએ તો ક્યાંય આઘું ઠેલાય

આમ પડછાયા જેટલું જ ઓરું

માછલીની જેમ હું ય તરતું મેલું

ને બ્હાર આવું તો પંડ્ય સાવ કોરું

વાયરો વણેલી ઝીણી જાળમાં ઝલાય નહીં- ખોબો ભરીને કેમ લેવું?

તળનું મલક હશે કેવું?

સૂરજના સામટા શિરોટા ડૂબે રે તો ય

ઊઘડે નહીં વાસ્યાં કમાડ

માટીની આંગળીથી કેમ રે ખસેડું હું

અંધારાં પાણી-ના પ્હાડ

કાંઠે ઊભીને કેમ ખાલીખમ ખળખળતા રેતીના વહેળામાં વહેવું?

તળનું મલક હશે કેવું?

~રમેશ પારેખ ( ‘ક્યાં’ 1968 )