નિર્વાણષટકમ – આદિ શંકરાચાર્ય, English translation by Swami Vivekanand

मनौबुद्धिय् अंहकार चितानि नहम न च श्रोत्रः जि्व्हे न च घ्रणा नेत्र न च व्योम भुमिर न तेजो न वायु चिदानन्द रुपाः शिवोहं शिवोहं I am neither the mind, nor the intellect, nor the ego, nor the mind-stuff; I am neither the body, nor the changes of the body; I am neither the senses of…

Kathopanisad – Story of Nachiketa (1)

We all percieve death differently. Nobody likes to invite it before time! Instead we all try to postpone it as much as we can! The concepts of eternal youth, etc also stems from the fact that we hate old age, we hate looking old, because it  reminds us of unavoidable existence of death! Death has…

ISAVASYA UPNISHAD

ॐ ईशावास्यमिदगं सर्वं यत्किंच्त जगत्यां जगत । तेन त्यक्तेन भुज्जिथा मा गृध: कस्यस्विद्धनम ॥१॥ ईशावास्यमिद्गं = indwelling or clothing of the Lord इदम = this, सर्वम = all; यत-किच्च = whatever; जगत्याम =in the universe; जगत = moving world; तेन = by him; त्यक्तेन = by abandonment; भुज्जिथा = (you) may enjoy; मा = do…