નિર્વાણષટકમ – આદિ શંકરાચાર્ય, English translation by Swami Vivekanand

मनौबुद्धिय् अंहकार चितानि नहम न च श्रोत्रः जि्व्हे न च घ्रणा नेत्र न च व्योम भुमिर न तेजो न वायु चिदानन्द रुपाः शिवोहं शिवोहं I am neither the mind, nor the intellect, nor the ego, nor the mind-stuff; I am neither the body, nor the changes of the body; I am neither the senses of…

Read More

ISAVASYA UPNISHAD

ॐ ईशावास्यमिदगं सर्वं यत्किंच्त जगत्यां जगत । तेन त्यक्तेन भुज्जिथा मा गृध: कस्यस्विद्धनम ॥१॥ ईशावास्यमिद्गं = indwelling or clothing of the Lord इदम = this, सर्वम = all; यत-किच्च = whatever; जगत्याम =in the universe; जगत = moving world; तेन = by him; त्यक्तेन = by abandonment; भुज्जिथा = (you) may enjoy; मा = do…

Read More