તડકાની રજ : મીના છેડા

અવાજોના યુદ્ધ પછી… દીવાલો સાથે ભટકાઈને ચોતરફ શબ્દોની બટકેલી અણીઓ વેરણખેરણ.. ને આખી રાત જમીન પર લોહીલુહાણ એક સંબંધ… આ બધાથી બેખબર બારીએ પંખી ટહુક્યું… તડકાની રજ આખા ઓરડામાં ફરી વળી… એણે ઢીલા થઈ ગયેલા અંબોડાની ગાંઠને તાણી… તુલસીને પાણી આપ્યું… સાવરણી લઈ….! ~ મીના છેડા

Read More