જે છે તે માણવાનું – ત્રિપાદ કુંડળ- જવાહર બક્ષી

જે છે તે માણવાનું ત્રિપાદ કુંડળ- 3 જે છે તે માણવાનું પૃથક્કરણ ન કરવું વાદળ કે ઝાંઝવાનું. વાદળ અજળ-સજળ છે દળ દળ ખૂલ્યા કરે છે આકાશ પણ…… Read more “જે છે તે માણવાનું – ત્રિપાદ કુંડળ- જવાહર બક્ષી”

એક કડવાની આખ્યાન-ગઝલ-જવાહર બક્ષી ( પરપોટાના કિલ્લા માંથી )

એક કડવાની આખ્યાન-ગઝલ મુખબંધ ભગ્ન સમયની સોય ઉપર એને મળવાના પાયા બાંધ્યા, જાત ફનાની સાવ અણી પર પરપોટાના કિલ્લા બાંધ્યા. ઢાળ મળવા પહેલાં એના હોવાના થોડા અણસારા…… Read more “એક કડવાની આખ્યાન-ગઝલ-જવાહર બક્ષી ( પરપોટાના કિલ્લા માંથી )”