From the Books… ( ‘કાળી પરજ’ Book Review)

એક નાનકડા બીજમાં ચેતનાનો એવો વિસ્ફોટ થાય છે કે કઠણ ધરતીનું પડ ભેદી તે બીજ હરિયાળું તૃણાંકુર બની ફૂટી નીકળે … Continue reading From the Books… ( ‘કાળી પરજ’ Book Review)