ગઝલ : હર્ષવી પટેલ

ઘર વિશે વાત કરો બહાર વિશે વાત કરો સાંકળે બેઉને એ દ્વાર વિશે વાત કરો યુગ વિશે છોડોને! પળવાર વિશે વાત કરો રોકી લો કાળને, અત્યાર વિશે વાત કરો ન કહો પહોંચી ગયાબાદ, છે મંઝિલ કેવી? પણ સફરના સહુ પડકાર વિશે વાત કરો તો કહો- ગીત વિશે, પ્રીત વિશે, મિત વિશે હરવખત આમ શું ચકચાર…

Read More