આજની પંક્તિઓ

source : ‘રણના ખારવાનું ગીત’ કવિશ્રી ઉદયન ઠક્કરના સાદર આભાર સાથે. Continue reading આજની પંક્તિઓ