તને મેં ચાહી છે – ઉશનસ્

તને મેં ચાહી છે – ઉશનસ્

તને મેં ચાહી છે (ખંડ – શિખરિણી) તને મેં ચાહી છે અનહદ, કશા કારણ વિના; ન કે જીવ્યાનું ત્યજી દીધું … Continue reading તને મેં ચાહી છે – ઉશનસ્