આજની પંક્તિઓ : ઉદયન ઠક્કર

Continue reading આજની પંક્તિઓ : ઉદયન ઠક્કર

ગઝલ : ઉદયન ઠક્કર

ગઝલ : ઉદયન ઠક્કર

ઉદ્ગારથી અસર સુધીના વિસ્તરણ વિના, કેવી રીતે ગઝલ કહું, વાતાવરણ વિના? કેવાં મજાનાં જિંદગીનાં આભરણ હતાં! કેવી મજાની જિંદગી છે, … Continue reading ગઝલ : ઉદયન ઠક્કર

પડછાયા : ઉદયન ઠક્કર

પડછાયા : ઉદયન ઠક્કર

પડછાયા સાંજે અમે બે પાછા વળતાં ત્યારેઅમારી પાછળ સૂરજ રહેતો અને આગળ પડછાયાપડછાયા એકમેકને અડીને ચાલતાઅમે વિચારતા કે આ બે … Continue reading પડછાયા : ઉદયન ઠક્કર