ગઝલ : ઉદયન ઠક્કર

ગઝલ : ઉદયન ઠક્કર

પરોઢે પહેલા કલરવમાં મને ચુપચાપ મરવા દો ઉષાના મંગલોત્સવમાં મને ચુપચાપ મરવા દો શિયાળામાં પડ્યા રહી ઓસભીની લાલ માટી પર … Continue reading ગઝલ : ઉદયન ઠક્કર

ગઝલ : ઉદયન ઠક્કર

ગઝલ : ઉદયન ઠક્કર

ઉદ્ગારથી અસર સુધીના વિસ્તરણ વિના, કેવી રીતે ગઝલ કહું, વાતાવરણ વિના? કેવાં મજાનાં જિંદગીનાં આભરણ હતાં! કેવી મજાની જિંદગી છે, … Continue reading ગઝલ : ઉદયન ઠક્કર

પડછાયા : ઉદયન ઠક્કર

પડછાયા : ઉદયન ઠક્કર

પડછાયા સાંજે અમે બે પાછા વળતાં ત્યારેઅમારી પાછળ સૂરજ રહેતો અને આગળ પડછાયાપડછાયા એકમેકને અડીને ચાલતાઅમે વિચારતા કે આ બે … Continue reading પડછાયા : ઉદયન ઠક્કર