સહજ થયા તે છૂટે : સ્નેહી પરમાર

સહજ થયા તે છૂટે : સ્નેહી પરમાર

સહજ થયા તે છૂટે અંકોડા ભીડ્યા હો એ તો ડૂબાડે ને ડૂબે આકાશે અંધારું ફગવી, હાથ કર્યા બે ઊંચા ત્યારે … Continue reading સહજ થયા તે છૂટે : સ્નેહી પરમાર