એક વેદના : સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર

એક વેદના : સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર

વેદના, તું અંધ ના કર; વેદના, તું નેત્ર દે. કોડિયાં ધારી લીધાં બત્રીસ કોઠે, લે હવે આવ તું, પેટાવ તું, … Continue reading એક વેદના : સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર

સ્મરણો: એક કોલાજ – સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર

સ્મરણો: એક કોલાજ – સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર

એક કોલાજ જરાક ઝડપી પવન સમાં એ કંઈક સતત ઉચ્ચરે. ડૂબી ગયેલાં વહાણ જેવાં મનનાં જળમાં ઠરે. માદક પેય બની … Continue reading સ્મરણો: એક કોલાજ – સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર