એક વેદના : સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર

વેદના, તું અંધ ના કર; વેદના, તું નેત્ર દે. કોડિયાં ધારી લીધાં બત્રીસ કોઠે, લે હવે આવ તું, પેટાવ તું, ઝળહળ બનાવી દે મને તેજમાં સુખચેનની ચીજો જ દીઠી ચારેગમ, તું બતાવે તો મને દેખાય અજવાળાં સ્વયમ્ ભીંત ગાયબ થાય ચિત્રે, એવું ભિત્તિચિત્ર દે. વેદના… તું ન કારાગાર થા, થા એક અણધાર્યો પ્રવાસ, ક્યાં જવું,…

Read More

Eternity – Sitanshu Yashaschandra

Eternity The sun habitually cajoles men with red lollipops. Day is mother’s lap–in her colourfully printed sari one hides the face and rests. The whole day we keep hiding behind things but the night. A Jewish poet of Manhattan had said in my presence once “I love you, but I don’t like you.” When I…

Read More

સ્મરણો: એક કોલાજ – સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર

એક કોલાજ જરાક ઝડપી પવન સમાં એ કંઈક સતત ઉચ્ચરે. ડૂબી ગયેલાં વહાણ જેવાં મનનાં જળમાં ઠરે. માદક પેય બની આ સ્મરણો પાત્ર ભરી ઊભરાતાં. શહેરી લત્તે લત્તે અમથું કોલાહલિયું ગાતાં. એક અંજપાની કૂંપળ થઈ, વળ ખઈને ઊઘડે. પછી અણગમો પીળો પીળો વેરી ચોગમ પડે. આંખો બીડી ચૈત્ર માસની ભરબપ્પોરે બેઠાં. ડમરીઓના હાથ આખરે થાકી…

Read More