છળ મહીં હતો : શ્યામ સાધુ

છળ મહીં હતો : શ્યામ સાધુ

પહોંચી ગયાનો અર્થ અહીં સ્થળ મહીં હતો,ઝૂકી જરાક જોયું તો હું જળ મહીં હતો. હું જાણું છું અહીં કે સમય … Continue reading છળ મહીં હતો : શ્યામ સાધુ