વેર લેવું છે- ‘શૂન્ય’ પાલનપુરી

‘શૂન્ય’ તો એક જોગી સમો જીવ છે, એને લૌકિક પ્રલોભન તો ક્યાંથી નડે? પ્રેમ નિષ્પક્ષ છે, રૂપ નિર્લેપ છે, કર્મ … Continue reading વેર લેવું છે- ‘શૂન્ય’ પાલનપુરી