ચૂંટેલા શેર : શબનમ ખોજા

ચૂંટેલા શેર : શબનમ ખોજા

જેટલું ભીતરથી ખાલી થાય છે એટલું ઊંડાણ વધતું જાય છે! … આ સૂમસામ રસ્તા ને ભેંકાર ગલીઓ, નગરને શું મારી … Continue reading ચૂંટેલા શેર : શબનમ ખોજા