ચૂંટેલા શેર : શબનમ ખોજા

જેટલું ભીતરથી ખાલી થાય છે એટલું ઊંડાણ વધતું જાય છે! … આ સૂમસામ રસ્તા ને ભેંકાર ગલીઓ, નગરને શું મારી ઉદાસી અડી છે? … એવા સમયની રાહમાં વિતે છે હર ઘડી, ચાહું તને છતાં ન રહે તારી ઝંખના. … તમે મૌનનો મહિમા જાજો ગણો, પણ આ સંવાદ સગપણની પોષણકડી છે. … ગોરી! તારી આંખો છે…

Read More