શું સમજાવું : સંજુ વાળા

શું સમજાવું : સંજુ વાળા

બહુ બહુ તો એક કરું ઇશારો બીજું તો હું શું સમજાવું? બની રહે જે ધોરણ-ધારો બીજું તો હું શું સમજાવું? … Continue reading શું સમજાવું : સંજુ વાળા