સમય : રાવજી પટેલ

સમય : રાવજી પટેલ

સમય આ વાડનાં ફૂલ મહીં ફરકે હજીયે આયુ તણો સમય સ્હેજ રતાશ છાંયો, ચૂંટ્યો, ખણ્યો. જરઠ ઘા, સળગ્યો સવાયો. શેઢે … Continue reading સમય : રાવજી પટેલ

આજ અચાનક – રાવજી પટેલ

આજ અચાનક – રાવજી પટેલ

આજ અચાનક કલશોર ભરેલું વૃક્ષ કાનમાં ઝૂલે! પાળ તૂટેલા વ્હેળા શો આળોટું રસબસ. પારિજાતની ગંધ સરીખી તને ગોપવી લોચન ભીતરમાં … Continue reading આજ અચાનક – રાવજી પટેલ