કિચુડ કિચુડ રાજેન્દ્ર શુક્લ

કિચુડ કિચુડ કિચુડ કિચુડ બોલે કપાટ, અંદર ને બાર કશો મનનાં મિજાગરાંને વળગ્યો છે વીત્યાનો કાટ. ચકચકતા આયના ને બારી ને બારણાં ને આંખોના કાચ બધા આંધળા, ઠેશ પછી ઠેશ હળુ શ્વાસ પછી શ્વાસના ઝૂલે અવાજ, બધા પાંગળા. ઓળંગે કોણ હવે ઉંબર કે આંગણ કે ડેલીના દખણાદા ઘાટ? કિચુડ કિચુડ બોલે કપાટ. આસપાસ ગાઉ ગાઉ…

Read More

હજો હાથ કરતાલ : રાજેન્દ્ર શુક્લ

હજો હાથ કરતાલ ને ચિત્ત ચાનક;તળેટી સમીપે હજો ક્યાંક થાનક. લઈ નાંવ થારો સમયરો હળાહળ,ધર્યો હોઠ ત્યાં તો અમીયેલ પાનક. સુખડ જેમ શબ્દો ઊતરતા રહે છે,તિલક કોઈ આવીને કરશે અચાનક. અમે જાળવ્યું છે ઝીણેરાં જતનથી,મળ્યું તેવું સોંપીશું કોરું કથાનક ! છે ચણ જેનું એનાં જ પંખી ચૂગે આ,રખી હથ્થ હેઠા નિહાળે છે નાનક. નયનથી નીતરતી…

Read More