કિચુડ કિચુડ : રાજેન્દ્ર શુક્લ

કિચુડ કિચુડ : રાજેન્દ્ર શુક્લ

કિચુડ કિચુડ કિચુડ કિચુડ બોલે કપાટ, અંદર ને બાર કશો મનનાં મિજાગરાંને વળગ્યો છે વીત્યાનો કાટ. ચકચકતા આયના ને બારી … Continue reading કિચુડ કિચુડ : રાજેન્દ્ર શુક્લ

હજો હાથ કરતાલ :  રાજેન્દ્ર શુક્લ

હજો હાથ કરતાલ : રાજેન્દ્ર શુક્લ

હજો હાથ કરતાલ ને ચિત્ત ચાનક;તળેટી સમીપે હજો ક્યાંક થાનક. લઈ નાંવ થારો સમયરો હળાહળ,ધર્યો હોઠ ત્યાં તો અમીયેલ પાનક. … Continue reading હજો હાથ કરતાલ : રાજેન્દ્ર શુક્લ