આજની પંક્તિઓ : રઇશ મનીયાર

Continue reading આજની પંક્તિઓ : રઇશ મનીયાર

અડચણ નડે – રઈશ મનીયાર

અડચણ નડે – રઈશ મનીયાર

અડચણ નડે અડચણ નડે કદીક, કદી માર્ગ પણ નડે પહેલાં તરસ નડે ને પછીથી ઝરણ નડે નક્શાઓ, સીમાચિન્હ, ત્રિભેટા તો … Continue reading અડચણ નડે – રઈશ મનીયાર