વાતો :  પ્રહલાદ પારેખ

વાતો : પ્રહલાદ પારેખ

આજના નાનામાં નાની અંગત પળોના પ્રદર્શનમાં રાચતા યુગમાં એક એવી કવિતા રજૂ કરું છું, જે પ્રણયના મૌન સંવાદનો મહીમા કરે … Continue reading વાતો : પ્રહલાદ પારેખ

આજની પંક્તિઓ  :  પ્રહ્લાદ પારેખ

આજની પંક્તિઓ : પ્રહ્લાદ પારેખ

શબ્દો અગ્નિ તણો સંગ ન પામતાં સુધી નિસ્તેજ ટાઢા જ્યમ કૉલસા રહે, શબ્દો રહે નિષ્પ્રભ તેમ, જ્યાં સુધી જ્વાલા નહીં … Continue reading આજની પંક્તિઓ : પ્રહ્લાદ પારેખ