પચાસમા વર્ષની પહેલી સવારે

પચાસમા વર્ષની પહેલી સવારે

સાંજુકી વેળાએ ઊઘલે બજાર, લોક ઘરભેળા થાય પરભારા રે બાઈ… તું પાથરતી જાય કાં પથારા! એક તો ઉછીનું પાથરણું તારું … Continue reading પચાસમા વર્ષની પહેલી સવારે