આજનો ચૂંટેલો શેર : નેહા પુરોહિત

Continue reading આજનો ચૂંટેલો શેર : નેહા પુરોહિત

હરિવર, આમ ન અળગી રાખો – નેહા પુરોહિત

તું આવે તો સૂરજ ઘરના ટોડલીયે બેસાડું, ચાંદલીયાના તેજે આખ્ખું આંગણીયું લિંપાવું, પરસાળે મુકાવું રુડી પતંગીયાની હાર… હવે તો મળવાનું … Continue reading હરિવર, આમ ન અળગી રાખો – નેહા પુરોહિત

તારી લાગણીનાં કેમ કરું મૂલ ?- નેહા પુરોહિત

તારી લાગણીનાં કેમ કરું મૂલ ?- નેહા પુરોહિત

નેહા પુરોહિત, આ સત્વશીલ કવિયત્રીની કલમે ગીત, ગઝલ, અછાંદસ કવિતાઓ એવું બધું સાહિત્યને ચરણે ભેટ ધર્યું છે, પણ મને એમનાં … Continue reading તારી લાગણીનાં કેમ કરું મૂલ ?- નેહા પુરોહિત