મારામાં તારુંઅજવાળું- નંદિતા ઠાકોર

મારામાં તારુંઅજવાળું- નંદિતા ઠાકોર

મારામાં હોય એક આખું આકાશ એમાં પંખીની જેમ હોય તું પંખીમાં હોય ભર્યો ટહુકાનો શ્વાસ અને શ્વાસમાં સમેટાતી હું તારામાં … Continue reading મારામાં તારુંઅજવાળું- નંદિતા ઠાકોર