ચૂંટેલા શેર : મુકુલ ચોકસી

ચૂંટેલા શેર : મુકુલ ચોકસી

આમ પાછું કંઈ નહીં ને એક સ્વપ્નીલ શૂન્યતા, એટલે તું કૌંસમાં એક અર્થહીન યાયાવરી. … એમ આ સૌંદર્ય કોઈ પણ … Continue reading ચૂંટેલા શેર : મુકુલ ચોકસી