મીરાં – Meera

હાં રે હરિ વસે હરિજનમાં, તમે શું કરશો રે જઈ વનમાં રે. હાં રે.. ભેખ ધરીને તમે શીદ ભટકો છો … Continue reading મીરાં – Meera