તડકાની રજ : મીના છેડા

તડકાની રજ : મીના છેડા

અવાજોના યુદ્ધ પછી… દીવાલો સાથે ભટકાઈને ચોતરફ શબ્દોની બટકેલી અણીઓ વેરણખેરણ.. ને આખી રાત જમીન પર લોહીલુહાણ એક સંબંધ… આ … Continue reading તડકાની રજ : મીના છેડા