ગીત : મનોજ ખંડેરિયા

ગીત : મનોજ ખંડેરિયા

એક એક શ્વાસને ઊગી ગઈ ઝંખના કે થઈ જઈએ આજ ગલગોટો ટેરવામાં રેલાતું ગીત મને આપો તો ભીનુંછમ નભ મારું … Continue reading ગીત : મનોજ ખંડેરિયા

ગઝલ – મનોજ ખંડેરિયા

ગઝલ – મનોજ ખંડેરિયા

નયન માંજીને વિસ્મય આંજવાની આ તો કરણી છે કલમ છે હાથમાં, શું રંગ-ઝરતી ફૂલ-ખરણી છે. ચડું છું જે પગથિયાં એક … Continue reading ગઝલ – મનોજ ખંડેરિયા

ગઝલ –  મનોજ ખંડેરિયા

ગઝલ – મનોજ ખંડેરિયા

ઝળહળ ઝબાક ઝળહળ અજવાશ જેવું શું છે આ બંધ દ્વાર પાછળ અહસાસ જેવું શું છે હોઠે ધરું જો આસવ પીવા … Continue reading ગઝલ – મનોજ ખંડેરિયા

ક્યાંય પણ ગયો નથી – મનોજ ખંડેરિયા

ક્યાંય પણ ગયો નથી – મનોજ ખંડેરિયા

અંતમાં તેં વિખેરી નાખીને- વિશ્વભરમાં કર્યો અનંત મને. એઓશ્રીના મરણોત્તર પ્રકાશિત આ ગઝલસંગ્રહનું સૂચક શિર્ષક આપણી ખાતરીને બેવડાવે છે, શ્રી … Continue reading ક્યાંય પણ ગયો નથી – મનોજ ખંડેરિયા

ગઝલ –   મનોજ ખંડેરિયા

ગઝલ – મનોજ ખંડેરિયા

શબ્દનું અસ્તિત્વ પળ જેવું હશે કૈં યુગોને છળતું છળ જેવું હશે આ સ્મરણ ઊંડે સુધી ઊતરી ગયાં લોહીમાં પણ કૈં … Continue reading ગઝલ – મનોજ ખંડેરિયા

ગઝલ – મનોજ ખંડેરિયા

ગઝલ – મનોજ ખંડેરિયા

જીવનભર જળમાં સળગ્યો છું ઘડીભર શ્વાસ લેવા દે ઝીણી ઝાકળમાં સળગ્યો છું ઘડીભર શ્વાસ લેવા દે અહીં ચોમેર મારી પગલાં … Continue reading ગઝલ – મનોજ ખંડેરિયા