ગઝલ : મહેશ દાવડકર

ભીતર જુએ, બસ એને એ દેખાઈ રહ્યું છે,નાટક તો સતત ભીતરે ભજવાઈ રહ્યું છે. જીવાઈ રહ્યું છે ને એ જોવાઈ રહ્યું છે,અસ્તિત્વ ત્યાં બે ભાગમાં વહેંચાઈ રહ્યું છે. અજવાસની એ ઓથમાં સંતાઈ રહ્યું છે,આંખોમાં છે અંધારું, એ ડોકાઈ રહ્યું છે. અજવાસ કે અંધારનો એ ભેદ શું જાણે ?જે પોતાના અજવાસથી અંજાઈ રહ્યું છે. એવું નથી…

Read More