ગઝલ : મહેશ દાવડકર

ગઝલ : મહેશ દાવડકર

ભીતર જુએ, બસ એને એ દેખાઈ રહ્યું છે,નાટક તો સતત ભીતરે ભજવાઈ રહ્યું છે. જીવાઈ રહ્યું છે ને એ જોવાઈ … Continue reading ગઝલ : મહેશ દાવડકર