સંભારણાંની સાખે – લાલજી કાનપરિયા

સંભારણાંની સાખે – લાલજી કાનપરિયા

  સંભારણાંની સાખે સંભારણાંની સાખે તારું નામ લખ્યું વાદળમાં લથબથ ચોમાસુ ત્યાં વરસ્યું તને લખેલ કાગળમાં! અક્ષર થયાં ખળખળતાં ઝરણાં, … Continue reading સંભારણાંની સાખે – લાલજી કાનપરિયા