કોણ એ સમજાવશે? – કિશોર મોદી ‘જલજ’

કોણ એ સમજાવશે? – કિશોર મોદી ‘જલજ’

કોણ એ સમજાવશે? હું ગગનચુંબી સમયનો આગિયો, ને બુઝાતી ક્ષણ જિજીવિષાાની છું, વિસ્મયોને કોણ એ સમજાવશે? હું પ્રતિક્ષાના ઝરુખાનો પવન, … Continue reading કોણ એ સમજાવશે? – કિશોર મોદી ‘જલજ’