કેમ? : જિગર જોષી ‘પ્રેમ’

કેમ? : જિગર જોષી ‘પ્રેમ’

કેમ? તને સમજાવું બોલ હવે કેમ ?હૈયાની નમણી શી ભીંત ઉપર આજ અઢી અક્ષરની ટાંગી છે ફ્રેમતને સમજાવું બોલ હવે … Continue reading કેમ? : જિગર જોષી ‘પ્રેમ’

નહીં મંદિર નહીં દેરું: જિગર જોષી ‘પ્રેમ’

નહીં મંદિર નહીં દેરું: જિગર જોષી ‘પ્રેમ’

નહીં મંદિર નહીં દેરું સ્વપ્ન જોયું અદકેરુંકોઇ લખાવી રહ્યું હતું – હું કરતો’તો એ ઘેરું. અવાજ જેવું કૈં જ હતું … Continue reading નહીં મંદિર નહીં દેરું: જિગર જોષી ‘પ્રેમ’