ચૂંટેલા શેર : હેમેન શાહ

ચૂંટેલા શેર : હેમેન શાહ

વિશ્વ માતૃભાષા દિવસની શુભકામનાઓ! વડ કને તડકાનો ડંગોરો, જુઓ. જે હજી જન્મ્યું ગયા વરસાદમાં ઘાસનો ઝાકળનો કંદોરો જુઓ. અમૃત ‘ઘાયલ’ … Continue reading ચૂંટેલા શેર : હેમેન શાહ