ગઝલ : હર્ષદ સોલંકી

ગઝલ : હર્ષદ સોલંકી

રસમગ્ન થઈ જવા દે! રમમાણ થઈ જવા દે! કાં પંડ્યને હવે તું નિષ્પ્રાણ થઈ જવા દે! રગરગમાં છોળ જેની ઉછળ્યા … Continue reading ગઝલ : હર્ષદ સોલંકી