કવિતા આસ્વાદ : ગઝલ : હરીશ મીનાશ્રુ

કવિતા આસ્વાદ : ગઝલ : હરીશ મીનાશ્રુ

સૌ પ્રથમ હરીશ મીનાશ્રુના વિશ્વ કવિતાના અનુવાદનું પુસ્તક ‘દેશાટન’ વાંચવાનું થયું અને એ પુસ્તકમાં એઓશ્રીએ કરેલા ઓછા જાણિતા, દુનિયાના ખૂણે, … Continue reading કવિતા આસ્વાદ : ગઝલ : હરીશ મીનાશ્રુ

બનારસ ડાયરી : હરીશ મીનાશ્રુ

બનારસ ડાયરી : હરીશ મીનાશ્રુ

… બનારસ ડાયરી ૪ એ દિવસે મારો જનમ દિન હતો એટલે મારા ચહેરા પર વિષાદની વ્યંજનામાં પરિપક્વ બનેલો આનંદ હતો … Continue reading બનારસ ડાયરી : હરીશ મીનાશ્રુ

ગઝલ : હરીશ મીનાશ્રુ

ગઝલ : હરીશ મીનાશ્રુ

આ આખો ગઝલ સંગ્રહ અદભુત છે. નીચે બોલ્ડમાં લખેલા શેર મારા અત્યંત પ્રિય છે. ક્ષણોને તોડવા બેસું તો વરસોનાં વરસ … Continue reading ગઝલ : હરીશ મીનાશ્રુ

કોરિયાની પ્રશિષ્ટ કવિતા: સિજો

કોરિયાની પ્રશિષ્ટ કવિતા: સિજો

દસ વરસની ગણતરીઓ અને મથામણ પછી મારી પાસે છે ત્રણ ઓરડાવાળું ખોરડું એક ઓરડો મારો, ઉજ્જવળ ચન્દ્રનો બીજો ને ત્રીજો, … Continue reading કોરિયાની પ્રશિષ્ટ કવિતા: સિજો

એક દીપક છે તારા હ્રદયમાં- There is a candle in the heart – Rumi

એક દીપક છે તારા હ્રદયમાં- There is a candle in the heart – Rumi

એક દીપક છે તારા હ્રદયમાં એક દીપક છે તારા હ્રદયમાં તત્પર પ્રજળી ઊઠવાને. એક શૂન્યતા છે તારી સુરતામાં તત્પર ભરપૂરતા … Continue reading એક દીપક છે તારા હ્રદયમાં- There is a candle in the heart – Rumi

ને ધબકે છે નિઃશબ્દતા – અમિના સૈદ

ને ધબકે છે નિઃશબ્દતા – અમિના સૈદ

ને ધબકે છે નિઃશબ્દતા કવિતામાં શબ્દો પૂર્વે હું હંમેશાં સાંભળું છું નિઃશબ્દતાને, પીઉં છું એના અસલ સ્રોતમાંથી પછી બધું થાય … Continue reading ને ધબકે છે નિઃશબ્દતા – અમિના સૈદ