ગઝલ : ગૌરાંગ ઠાકર

ગઝલ : ગૌરાંગ ઠાકર

ગઝલ એક તો તારો મને પર્યાય દેખાતો નથી,ને ઉપરથી તું સરળતાથી અહીં મળતો નથી. તું હવે વરસાદ રોકે તો હું … Continue reading ગઝલ : ગૌરાંગ ઠાકર

ગઝલ : ગૌરાંગ ઠાકર

ગઝલ : ગૌરાંગ ઠાકર

વિચારોને વમળમાં આજ આવ્યો છું ડુબાવીને, કિનારે એમ લાવ્યો જાત મારી હું બચાવીને. ખરે છે ડાળડાળેથી હવે વળગણનાં પર્ણો દોસ્ત, … Continue reading ગઝલ : ગૌરાંગ ઠાકર

ચૂંટેલા શેર : ગૌરાંગ ઠાકર

ચૂંટેલા શેર : ગૌરાંગ ઠાકર

જો ભીના થઈ શકાતું હોય તો મારી તલાશી લ્યો, હું મારા એક ખિસ્સામાં સતત વરસાદ રાખું છું. * સદા પાળ … Continue reading ચૂંટેલા શેર : ગૌરાંગ ઠાકર

નિર્વાણષટકમ – આદિ શંકરાચાર્ય, English translation by Swami Vivekanand

मनौबुद्धिय् अंहकार चितानि नहम न च श्रोत्रः जि्व्हे न च घ्रणा नेत्र न च व्योम भुमिर न तेजो न वायु … Continue reading નિર્વાણષટકમ – આદિ શંકરાચાર્ય, English translation by Swami Vivekanand