જિંદગીના સરિયામ રસ્તાના માર્ગ

જિંદગીના સરિયામ રસ્તાના માર્ગ

જિંદગીના સરિયામ રસ્તાના માર્ગ જ્યારે ફંટાયા એક હતો સપાટ હરિયાળો રસ્તો તળેટીનો એક વાંકોચૂંકો રસ્તો પહાડીનો જેના શિખરે પહોંચી આકાશે … Continue reading જિંદગીના સરિયામ રસ્તાના માર્ગ