ચૂંટેલા શેર- ધૂની માંડલિયા

ચૂંટેલા શેર- ધૂની માંડલિયા

રોજ પરપોટો નિહાળું જળ સપાટીની ઉપર, રોજ પાછો થાય છે આ શ્વાસ અધ્ધરનો મને. * જાત સામે એકલા હાથે જ … Continue reading ચૂંટેલા શેર- ધૂની માંડલિયા

જે તને ઝળહળ કરે….ધૂની માંડલિયા

જે તને ઝળહળ કરે….ધૂની માંડલિયા

શબ્દ જ્યારે પણ સમજણો થાય છે, અર્થ ત્યારે કંકુવરણો થાય છે. જે તને ઝળહળ કરે…. આંસુ અવાજો ન કરે, ઘોંઘાટ … Continue reading જે તને ઝળહળ કરે….ધૂની માંડલિયા