ચૂંટેલા શેર – અનિલ ચાવડા

ચૂંટેલા શેર – અનિલ ચાવડા

આપણે અત્યાર થઈ ઊભા રહ્યા; ને- થઈ ગણતરી ફક્ત જૂનાની-નવાની. * * * હું ભીંત પર માથું પછાડું? રોજ છાતી … Continue reading ચૂંટેલા શેર – અનિલ ચાવડા