આજની પંક્તિઓ :  અનિલ ચાવડા

આજની પંક્તિઓ : અનિલ ચાવડા

પાતળી પળની હથેળીઓ વચાળે જીવવું, દિ-મહિના-વર્ષ લઈને કાળના સંસ્પર્શમાં. – અનિલ ચાવડા Continue reading આજની પંક્તિઓ : અનિલ ચાવડા

ચૂંટેલા શેર – અનિલ ચાવડા

ચૂંટેલા શેર – અનિલ ચાવડા

આપણે અત્યાર થઈ ઊભા રહ્યા; ને- થઈ ગણતરી ફક્ત જૂનાની-નવાની. * * * હું ભીંત પર માથું પછાડું? રોજ છાતી … Continue reading ચૂંટેલા શેર – અનિલ ચાવડા